Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Bài 5. Prôtêin

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:01' 06-05-2011
  Dung lượng: 365.5 KB
  Số lượt tải: 169
  Số lượt thích: 0 người

  TIẾT PPCT: 23,24
  BÀI: 5
  THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI


  GV: TRẦN CÔNG ĐIỆN
  I. BOM, ĐẠN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
  1. ĐẶC ĐIỂM, TÁC HẠI CỦA MỘT SỐ BOM ĐẠN
  A. TÊN LỬA HÀNH TRÌNH
  Đây là các loại tên lửa được phóng đi từ trên tàu, trên đất liền hoặc trên máy bay, được điều khiển bằng phương pháp theo chương trình tính sẵn đến mục tiêu đã định
  Dùng để đánh mục tiêu cố định như nhà ga, nhà máy điện, cầu lớn, cơ quan lãnh đạo, các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân

  TÊN LỬA HÀNH TRÌNH: TOMAHAWK
  b. Bom có điều khiển
  Là các loại bom thường dùng trước đây, nhưng chúng được lắp thêm bộ phận tự động điều khiển, có khả năng bám mục tiêu và điều khiển quỹ đạo bay để diệt mục tiêu độ chính xác cao, sai số trúng đích là 5- 10m
  - Bom CBU-24 là loại bom chùm rải bom bi dạng quả ổi, bom mẹ chứa 200 bom con có thể nổ ngay hoặc nổ chậm, bán kính sát thương là 10m

  BOM CHÙM
  - Bom CBU-55 (coøn goïi laø bom phaùt quang) , khi noå vaêng , oxit etylen taïo thaønh caùc ñaùm maây xon khí coù ñöôøng kính 15-17m, daøy 2.5-3m ñöôïc kích noå ôû ñoä cao 1m, baùn kính saùt thöông 50m duøng ñeå phaùt quang caây coái, doïn baõi ñoä boä cho maùy bay leân thaúng
  BOM PHÁT QUANG
  - Bom GBU-17 :
  Bom xuyeân töï daãn baèng laze baùn chuû ñoäng, coù ñaàu noå keùp kieåu loõm phaù duøng ñeå ñaùnh caùc coâng trình kieân coá nhö haàm ngaàm beâtoâng. Khi truùng muïc tieâu, löôïng noå loõm taïo thaønh hoá saâu ñeå bom chui vaøo, sau ñoù ngoøi noå chaäm hoaït ñoäng
  BOM GBU
  - Bom hoaù hoïc: Laø loaïi bom chöùa caùc khí ñoäc, chuû yeáu saùt thöông sinh löïc ñoái phöông, kích thích chaûy nöôùc maét, raùt boûng, ho, ngöùa, gaây suy nhöôïc thaàn kinh, choùng maët …
  - Bom chaùy: Söû duïng chaát chaùy (hoãn hôïp nhoâm, phoùtpho, napan hoaëc chaát deå chaùy nhö xaêng, daàu hoaû, benzen…) döôùi daïng keo hoaëc daïng boät, laø phöông tieän saùt thöông sinh löïc ñoái phöông
  - Bom meàm: Chuyeân duøng ñeå ñaùnh phaù maïng löôùi ñieän cuûa ñoái phöông, khoâng saùt haïi sinh löïc. Khi noå tung ra khoâng gian, haøng traêm ngaøn sôïi garaphit baùm vaøo daây ñieän gaây ñoaûn maïch, phaù hoûng caùc thieát bò vaø heä thoáng ñieän
  - Bom ñieän töø: Chuyeân duøng duøng ñaùnh phaù caùc thieát bò ñieän töû. Khi noå taïo ra tröôøng ñieän töø cöôøng ñoä lôùn, trong thôøi gian raát ngaén taùc ñoäng vaøo caùc linh kieän vi maïch, baùn daãn cuûa caùc thieát bò ñieän, phaù huûy caùc khí taøi voâ tuyeán ñieän töû, maùy tính,thieát bò quang ñieän, truyeàn hình
  Bom điện từ
  - Bom từ trường:
  MK-82 dùng để đánh phá giao thông. Khi có sắt thép đi qua, ngòi nổ cảm nhận tính hiệu điện gây nổ
  Bom từ trường
  2. Một số biện pháp phòng tránh thông thường
  a. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động
  - Mục đích là nhằm phát hiện hoạt động đánh phá của máy bay địch để kịp thời thông báo, báo động cho nhân dân phòng tránh
  b. Nguỵ trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch
  - Nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ bí mật mục tiêu và các khu sơ tán
  - Nguỵ trang kết hợp nghi binh đánh lừa không để lộ mục tiêu, chống trinh sát của địch
  c. Làm hầm, hố phòng tránh
  - Khi có báo động, mọi người không có nhiệm vụ cần nhanh chóng xuống hầm trú ẩn ở nơi gần nhất một cách trật tự, tránh nhiều người trong gia đình trú cùng một chỗ
  - Khi không kịp xuống hầm phải lợi dụng địa hình để trú ẩn, khi nghe bom rít phải che tay dưới ngực, miệng hơi há để giảm bớt sức ép của bom đạn
  d. Sơ tán, phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh tụ họp đông người
  Nhằm giảm bớt tới mức thấp nhất thiệt hại do bom đạn địch gây ra, đây là công việc vô cùng kho khăn và phức tạp. Vì vậy mọi người phải khắc phục khó khăn, tích cực tự giác tham gia
  e. Ñaùnh traû
  Vieäc ñaùnh traû baèng ñöôøng khoâng cuûa ñòch goùp phaàn raát lôùn trong phoøng traùnh bom, ñaïn vaø do löïc löôïng vuõ trang ñaûm nhieäm
  g. Khaéc phuïc haäu quaû
  - Toå chöùc cöùu thöông: Töøng gia ñình, caù nhaân töï cöùu mình laø chính, nhanh choùng baùo caùo cho caùc ñoäi caáp cöùu ñeå ñöa ngöôøi bò naïn ñeán nôi an toaøn
  - Tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hoả, cứu hộ trên sông. Khi có sự cố nhanh chóng báo cho đội chuyên trách biết
  - Đối với bom napan: Dùng đất cát hoặc bao tải nhúng nước trùm lên đám cháy. Nếu chất cháy bám vào quần áo, da người thì dùng chăn mềm nhúng nước trùm lên chổ cháy hoặc nhanh chóng cởi bỏ quần áo
  - Ñoái vôùi bom phoátpho: Caàn phaûi duøng khaåu trang, duïng cuï phoøng ñoäc, duøng löôïng nöôùc nhieàu ñeå daäp taét. Neáu coù ngöôøi bò naïn thì nhanh choùng chuyeãn ngay ñeán beänh vieän gaàn nhaát ñeå cöùu chöõa kòp thôøi
  - Choân caát ngöôøi cheát, phoøng choáng dòch beänh, laøm veä sinh moâi tröôøng, giuùp ñôõ gia ñình coù ngöôøi bò naïn , oån ñònh ñôøi soáng
  - Khoâi phuïc saûn xuaát vaø sinh hoaït bình thöôøng
  II. THIÊN TAI, TÁC HẠI CỦA CHÚNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
  1.Các loại thiên tai chủ yếu ở VN
  a. Bão
  - Bão là một trong những loại hình thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở VN. Bão thường gặp vào lúc triều cường, nước biển dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt
  - Nước ta nằm ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, là một trong những vùng bão có số lượng lớn và cường độ mạnh với xu thế ngày càng gia tăng
  b. Lũ lụt
  - Lũ các sông khu vực Bắc Bộ thường xuất hiện sớm so với các vùng khác, hằng năm trung bình có 3-5 trận lũ, thời gian kéo dài 8-15 ngày
  - Lũ các sông miền Trung đây là khu vực có hệ thống sông ngắn, dốc, lũ lên nhanh, xuống nhanh
  - Lũ các sông khu vực Tây Nguyên thường mang đặc điểm lũ núi, lũ quét
  - Lũ các sông miền Đông Nam Bộ do cường độ mưa lớn, có lớp thực vật và rừng nguyên sinh phong phú nên lũ thường không lớn nhưng thời gian ngập lũ kéo dài
  - Lũ các sông đồng bằng sông Cửu Long thường diển biến chậm, nhưng kéo dài suốt khoảng thời gian từ 4-5 tháng, làm ngập hầu hết toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long
  c. Lũ quét, lũ bùn đá
  - Thường xảy ra vùng đồi núi, nơi có độ dốc lớn, cường độ mưa lớn mà đường thoát nước bất lợi
  - Lũ quét cũng có thể xảy ra do vỡ hồ chứa nhỏ, sạt lở đất lấp dòng chảy
  d. Ngập úng
  Do mưa lớn gây ra, tuy ít gây tổn thất về người, nhưng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái
  e. Hạn hán và sa mạc hoá
  Là loại thiên tai đứng thứ ba về mức độ thiệt hại sau bão, lũ. Hạn hán kéo dài sẽ dẩn đến nguy cơ sa mạc hoá ở một số vùng, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ
  2. Tác hại của thiên tai
  - Thiên tai là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay nước ta có khoảng trên 80% dân số chịu ảnh hưởng của thiên tai
  - Thiên tai gây hậu quả về môi trường như tàn phá gây ô nhiểm môi trường, phát sinh dịch bệnh, tác động xấu đến sản xuất và đời sống cộng đồng
  - Thiên tai còn gây hậu quả đến quốc phòng và an ninh như phá huỷ các công trình QP-AN, làm suy giảm nguồn dự trử Quốc Gia
  3. Một số biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
  a. Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
  b. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai như chương trình trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn.
  c. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ khoa học trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
  - Các nghiên cứu về sạt lở sông biển, phòng, chống, lũ lụt, hạn hán.
  - Mô hình nhà an toàn trong thiên tai
  - Ứng dụng công nghệ mới trong công tác dự báo, cảnh báo và quản lí thiên tai, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
  d. Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện cho tàu thuyền tránh trú bão
  e. Công tác cứu hộ cứu nạn
  Từng người và gia đình cần chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo sự hướng dẩn của chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn
  g. Công tác cứu trợ khắc phục hậu quả
  - Cấp cứu người bị nạn
  - Làm vệ sinh môi trường
  - Giúp đỡ các gia đình bị nạn ổn định đời sống
  - khôi phục sản xuất và sinh hoạt
  h. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, làm cho mọi người thấy rõ nguyên nhân và tác hại của thiên tai, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
  CAÂU HOÛI OÂN TAÄP
  1. NEÂU TAÙC HAÏI CUÛA 1 SOÁ LOAÏI BOM, ÑAÏN
  2. MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP PHOØNG TRAÙNH BOM, ÑAÏN THOÂNG THÖÔØNG
  3. MOÄT SOÁ TAÙC HAÏI CUÛA THIEÂN TAI
  4. CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG, CHOÁNG VAØ GIAÛM NHEÏ THIEÂN TAI
  5. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HS TRONG PHOØNG, TRAÙNH BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAI
   
  Gửi ý kiến