Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:26' 10-05-2011
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 304
  Số lượt thích: 0 người
  Dd H3PO4 làm cho qùi tím hóa đỏ
  2H3PO4 + 6Na ? 2Na3PO 4+ 3H2?
  2H3PO4 + 3Na2O ? 2Na3PO4+ 3H2O
  H3PO4 + 3NaOH ? Na3PO4+ 3H2O
  2H3PO4 + 3Na2CO3 ? 2Na3PO4 +3CO2+ 3H2O
  Câu hỏi:

  Hoàn thành sơ đồ
  H3PO4
  (5)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  + Qùi tím + H2O
  + NaOH
  + Oxít KL
  ?
  A
  A
  A + CO2 + H2O
  A + H2
  Kiểm tra bài cũ
  Tiết 23: MUỐI PHOTPHAT
  Muối photphat trung hòa
  Muối đihiđrophotphat
  Muối hiđrophotphat
  [Mở rộng: quặng Apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2]
  Muối photphat có 3 loại:
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  NHẬN BIẾT ION PHOTPHAT
  ĐIỀU CHẾ
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  Sự thủy phân
  Phản ứng trao đổi
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  Sự thủy phân
  PO43- + H2O HPO42- + OH- (1)
  HPO42- + H2O H2PO4- + OH- (2)
  H2PO4- + H2O H3PO4 + OH- (3)
  hoặc: PO43- + 3H2O H3PO4 + 3OH-
  HPO42- + 2H2O H3PO4 + 2OH-
  Vậy:
  Đối với muối tạo thành từ ion kim loại mạnh thì môi trường của dd muối sẽ có tính bazơ.
  Đối với muối tạo thành từ ion kim loại yếu hoặc NH4+ thì môi trường của dd muối sẽ phụ thuộc vào độ thủy phân của hai ion (vì lúc đó, ion kim loại yếu hoặc NH4+ cũng sẽ thủy phân tạo H+)
  Vd: Na3PO4 + H2O

  (NH4)3PO4 + 3H2O
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  Na2HPO4 + NaOH
  3NH4OH + H3PO4
  (NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-
  NH4+ + H2O NH4OH + H+
  PO43- + 3H2O H3PO4 + 3OH-
  H+ + OH- H2O
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  Phản ứng trao đổi
  - Tác dụng với dd muối khác
  - Tác dụng với dd kiềm
  - Tác dụng với axit
  Tác dụng với dung dịch muối khác:
  2 chất tham gia là những muối tan và sản phẩm phải là chất điện li yếu (kết tủa, khí,…)
  Vd: Na3PO4 + 3AgNO3 →
  3BaCl2 + 2Na3PO4 →
  Ag3PO4↓ + 3NaNO3
  Ba3(PO4)2↓ + 6NaCl
  Ca(H2PO4)2 + 6AgNO3 → 2Ag3PO4↓ + Ca(NO3)2 + 4HNO3
  ( Phản ứng III xảy ra vì H2PO4- + 2H2O PO43- +2H3O+
  sau đó PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4↓)

  Vậy đối với dạng axit của muối photphat, ta có dạng pứ:
  A + B → C + D + E
  Trong đó:
  A: là muối đihiđrophotphat của tất cả các KL hoặc là muối hiđrophotphat của KL kiềm và amôni.
  B: là muối tan của các cation (ngoại trừ KL kiềm và amôni)
  C,D: là hai sản phẩm muối trung hòa của phản ứng trao đổi.
  E: là axit được tạo thành từ ion (-) của muối B.
  Vd: Na2HPO4 + BaCl2 →
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2
  3
  Ba3(PO4)2↓ + 4NaCl + 2HCl
  Tác dụng với dung dịch kiềm:

  Điều kiện đối với chất tham gia: cả muối và bazơ đều tan (lưu ý tính tan của các loại muối photphat ở phần I).
  Chú ý: H2PO4- + 2OH- PO43- + 2H2O
  HPO42- + OH- PO43- + H2O
  → Muối axit (tan) + Bazơ (tan) → muối trung hòa + H2O
   Đặt tên cation tạo thành muối photphat là Xn+ phản ứng chỉ xảy ra khi:
  Đối với [X3(PO4)n]: Xn+: NH4+
  Vd: (NH4)3PO4 + 3NaOH →

  Đối với [X2(HPO4)n]: Xn+: Na+, K+, NH4+
  Vd: 3Na2HPO4 + 3KOH →

  Đối với [X(H2PO4)n]: tất cả các ion kim loại và NH4+
  Vd:3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 →
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  Na3PO4 + 3NH3↑ + 3H2O
  2Na3PO4 + K3PO4 + 3H2O
  Ca3(PO4)2↓ + 2Ba3(PO4)2↓ + 6H2O
  Tác dụng axit:
  Điều kiện: axit tham gia phản ứng là chất điện li mạnh hơn H3PO4 (hoặc là chính H3PO4).
  Chú ý: PO43- + H+ HPO42-
  HPO42- + H+ H2PO4-
  H2PO4- + H+ H3PO4
  Vd: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4
  hoặc Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2SO4)2 + 2CaSO4
  (có thể thay H2SO4 bằng HCl)
  Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

  Ngoài ra, Ca3(PO4)2 cũng phản ứng với SiO2 và C ở nhiệt độ cao:
  Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C → 3CaSiO3 + 5CO↑ + 2P(hơi)
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2000oC
  Ta nhận biết các muối photphat chủ yếu dựa vào tính tan và tính chất hóa học của các muối photphat.
  Đối với muối PO43- người ta thường dùng Ag+ (AgNO3,…) vì sản phẩm có Ag3PO4 là kết tủa vàng tan trong axit.
  3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓
  Hoặc dùng Ba2+ vì tạo ↓ trắng:
  Ba2+ + PO43- → Ba3(PO4)2↓
  Ngoài ra người ta cũng dựa vào tính chất hóa học: tác dụng với axit, tác dụng với bazơ của muối photphat.
  NHẬN BIẾT ION PHOTPHAT
  Bài tập áp dụng
  Nhận biết các dung dịch sau:
  NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2CO3, (NH4)2PO4.
  Câu 1:
  (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + CO2↑
  NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓
  (NH4)3PO4 + 3AgNO3 → NH4NO3 + Ag3PO4↓
  Giải:
  Trong phòng thí nghiệm, ta có thể dễ dàng điều chế muối photphat (dựa vào tính tan của muối) từ bazơ, axit,… hay từ photpho như chuỗi phản ứng sau:
  4P + 5O2 → 2P2O5
  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
  2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O
  ĐIỀU CHẾ
  to
  Từ quặng phophoric có thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau:
  Quặng phophoric → P → P2O5 → H3PO4
  Tính khối lượng bột quặng 73% Ca3(PO4)2 cần để sản xuất 1,96 tấn H3PO4 50% (hiệu suất 90%)
  Giải:
  Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4
  m(1 mol): 310(g) → 98(g)


  mH3PO4 cần sản xuất = (1,96.50)/100 = 0,98 (tấn)
  Bài tập
  to, SiO2
  to
  to, SiO2
  to
  m(thực): 3,1(tấn) ← 0,98(tấn)
   mCa3(PO4)2 cần bđ = (3,1.100)/90 = 3,44 (tấn)
   mquặng photphoric cần = (3,44.100)/73 = 4,7 (tấn)
  Bài thuyết trình của nhóm đến đây xin được kết thúc, cám ơn cô và các bạn đã chú ý theo dõi.
   
  Gửi ý kiến